Kwaliteitsstatuut

In dit kwaliteitsstatuut vindt u onze normen voor dienstverlening en voorlichting.

Heldere afspraken over uitvoering

1. De uitvaartondernemer legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast, ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
2. Het zogenaamde regelgesprek vormt het uitgangspunt bij de realisatie van de uitvaart. Met het vertrouwen dat ons geschonken wordt, gaan wij uiterst zorgvuldig om.
3. U kunt uw wensen nu al kenbaar maken. Elke wens is, mits binnen wettelijke kaders, bespreekbaar en meestal ook uitvoerbaar. Wilt u het afscheid in een huiselijke en persoonlijke sfeer laten plaatsvinden, dan is thuisopbaring aan te bevelen. Wilt u niet voortdurend geconfronteerd worden met de opbaring, dan adviseren wij u gebruik te maken van een uitvaartcentrum. Daar kunt u, volgens geldende afspraken, in alle rust afscheid nemen.
4. De ondernemer komt gemaakte afspraken op tijd na en doet dan ook geen toezeggingen waarvan niet zeker is dat ze kunnen worden nagekomen.

Transparante kostenbegroting en financiën
1. De uitvaartondernemer legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.
2. De tarieven die de ondernemer hanteert, worden op de website gepubliceerd.
3. De ondernemer overhandigt in de presentatiemap voor de uitvaart ook de hierboven genoemde tarieven.
4. Het kan zijn dat in de nota na de uitvaart nog niet alle kosten zijn opgenomen, vanwege late ontvangst van facturen door derden. In dat geval zal tot onze spijt toch een extra factuur moeten worden gestuurd. Wij proberen dit vanzelfsprekend te voorkomen en communiceren hierover altijd transparant naar u.
5. De ondernemer berekent over de uitvaartkist, de eventuele staatsieauto, de eventuele advertenties, rouwkaarten en andere ingekochte diensten en producten geen marges.
6. Iedereen kan opdracht geven tot de uitvoering van een uitvaart. Vaak is het directe familie van de overledene, maar het mag ook bijvoorbeeld een kennis of een notaris zijn. Degene die opdracht geeft en het formulier ondertekent, is verantwoordelijk voor de verschillende aanvragen en/of formaliteiten zoals grafrechten, aanvraag tot crematie etc. Deze persoon of instantie is ook verantwoordelijk voor alle kosten betreffende de uitvaart.
7. De uitvaartondernemer kan ingeval er geen sprake is van een geldige verzekering, een zogenaamde ‘credit check’ laten uitvoeren door een externe partij, waarbij het betalingsgedrag van de opdrachtgever wordt getoetst en zo nodig wordt besproken met de opdrachtgever. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er onverantwoorde, hoge uitgaven worden gedaan door de opdrachtgever en er financiële problemen volgen. Door de uitvaart vooraf financieel te regelen, kan voorkomen worden dat nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan.

Goede organisatie van de uitvaart
1. De uitvaartondernemer draagt zorg voor een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind. Hij stelt voor elke uitvaart een uitgebreid dossier samen.
2. De uitvaartondernemer legt de afspraken vast en zorgt er zo mogelijk voor dat de begroting binnen 24 uur na het regelgesprek aan de opdrachtgever wordt verstrekt, waarna deze moet worden ondertekend door de opdrachtgever, zodat de dienstverlening kan worden voortgezet.
3. De ondernemer garandeert de opdrachtgever dat hij doet wat er nodig is en dat hij er zorg voor draagt dat alles met betrekking tot de uitvaart in orde komt.
4. De ondernemer informeert bij het eerste contact over de vervolgstappen en op welke wijze de onderneming bereikbaar is.
5. Er wordt op gelet dat de juiste gegevens zijn ontvangen. De ondernemer is zich ervan bewust dat het op de nabestaanden bijzonder onprofessioneel overkomt als een uitvaartondernemer over onjuiste gegevens beschikt.
6. Bij het overbrengen van de overledene wordt niet meer dan één overledene per rit vervoerd. Bij voorkeur wordt een overledene gescheiden van eventuele materialen vervoerd.

Bekwaam personeel
1. Het personeel van de uitvaartondernemer is gekwalificeerd, evenals iedere partij die namens hem diensten verleent.
2. Om de waardigheid van de overledene tijdens het overbrengen te kunnen garanderen, wordt het overbrengen altijd door minimaal twee personen uitgevoerd. Hierbij wordt een uitvaartkist of brancard gebruikt, conform de wens van de nabestaanden of ook eventuele protocollen bij zorginstellingen.

Last but not least: Hart voor mensen en eerlijk ondernemen
• Persoonlijke aandacht en dienstverlening voor nabestaanden is de drijfveer van de uitvaartondernemer.
• De uitvaartondernemer adviseert inzake uitvaartwensen en zal, wanneer dit aan de orde is, doorverwijzen naar de verzekeringsadviseur waarmee een samenwerkingsverband is.
• De ondernemer heeft voor iedere uitvaart ruim tijd beschikbaar om de nabestaanden van dienst te zijn.
• De uitvaartondernemer biedt alle nodige nazorg om de nabestaanden te begeleiden in de afronding van zaken die met de uitvaart te maken hebben of met de verwerking van het overlijden dan wel met praktische gevolgen ervan.
• U heeft te allen tijden het recht op inzage van onze inkoopfacturen.
• De uitvaartondernemer ontvangt geen provisie van steenhouwerijen over verkochte grafmonumenten.
• De uitvaartondernemer heeft een sterke lokale binding.