Algemene voorwaarden van Meijerink Uitvaartzorg

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: Meijerink Uitvaartzorg, opererend vanuit: Amersfoort.

Overeenkomst: De Opdracht-Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot aanneming van werk, de verzorging van de uitvaart betreffende.

Duurovereenkomst: De uitvoering van de overeenkomst duurt maximaal vier weken na overlijden van Belanghebbende. Hierna is er nog sprake van een betalingsverplichting bij Opdrachtgever.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.

Derde: De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die diensten voor Gebruiker uitvoert.

Belanghebbende: De natuurlijke persoon voor wie dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaart wordt gevorderd bij overlijden, de overledene.

Toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.

Uitvaartpakket: Een samenstelling van diensten en leveringen voor de uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.

Voorschotten: bedragen die door de Ondernemer ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden zijn betaald.

Pro-memorie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.

Prijzen: de prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW in euro’s.

Artikel 2. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvoor een Derde partij is in de overeenkomst.

Artikel 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.9. De ondergeschikten van Gebruiker zijn gekwalificeerd, evenals iedere partij die namens hem diensten verleend.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Artikel 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 3.2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangeven.

Artikel 3.5. Gebruiker berekent geen marges over de uitvaartkist, eventuele van derden ingehuurde staatsieauto, rouwadvertenties, rouwkaarten en andere ingekochte diensten en producten.

Artikel 3.6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Artikel 3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen en overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders

Artikel 3.8. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Gebruiker geen of een richtprijs per post aangeven met vermelding ‘pro memorie’. De Opdrachtgever kan aan deze opgave geen recht ontlenen.

Artikel 3.9. Gebruiker is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de Opdrachtgever door te geven, welke Opdrachtgever deze dien te ondertekenen om de dienstverlening voort te zetten. Wanneer de Opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de overeenkomst na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan de Opdrachtgever een kopie van nota’s aan Derden verstrekt.

Artikel 3.10. Gebruiker legt gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Artikel 3.11. Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Gebruiker


Artikel 4 De overeenkomst

Artikel 4.1.De Overeenkomst bevat tenminste:

a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de Belanghebbende en de Opdrachtgever.

b) de verklaring dat de Opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen.

c) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende Prijzen; voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een Uitvaartpakket worden verricht/geleverd.

Artikel 4.2.De Overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4.3. De uitvoering van de Overeenkomst geschied in alle redelijkheid binnen het termijn van vier weken na overlijden van Belanghebbende.

Artikel 4.4. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4.5. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 4.7. Indien Gebruiker gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de nakoming van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4.8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. De wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 4.9. Gebruiker kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren:

a) indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, zonder daarmee in gebreke te komen.

b) een verzoek tot wijziging later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart wordt geweigerd.

Artikel 4.10. Indien de Overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden tussen Gebruiker en Opdrachtgever wordt gewijzigd, worden de financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, met Opdrachtgever verrekend. Hierbij artikel 6.2.in acht genomen.


Artikel 5 Personalia

Artikel 5.1. De op de Overeenkomst vermelde personalia van de Belanghebbende worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5.2. Bij kennisneming door de Opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Gebruiker daaromtrent onverwijld te verwittigen.

Artikel 5.3. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Gebruiker bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding terecht aan Gebruiker worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 6 Tijdstip

Artikel 6.1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Gebruiker. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

Artikel 6.2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na de dagtekening van de Opdracht mits met instemming van de Opdrachtgever, Gebruiker en beheerder voornoemd.

 

Artikel 7 Levering

Artikel 7.1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient Opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren aan Gebruiker of goed te keuren.

Artikel 7.2. Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door Gebruiker verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7.3. Gebruiker is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan hem te wijten is.

Artikel 7.4. Indien het Opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door Gebruiker telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is Gebruiker voor eventuele fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk.

Artikel 7.5. Gebruiker is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is Ondernemer niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen, zal Ondernemer dit uitdrukkelijk onder de aandacht van Opdrachtgever brengen.

Artikel 7.6. Wijzigingen van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van de uitvaart voor 16.00 uur aan Gebruiker kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal in overeenstemming met deze wijziging aangepast worden.

Artikel 7.7. Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 1 genoemde tijdstip, is Opdrachtgever gehouden aan Gebruiker een redelijke vergoeding te bepalen voor de door Gebruiker gemaakte kosten.

Artikel 7.8. Bij overbrengen van Belanghebbende wordt niet meer dan één overledene per rit vervoerd. Bij voorkeur wordt een overledene gescheiden van eventuele materialen vervoerd.

Artikel 7.9. Het overbrengen van Belanghebbende wordt door minimaal twee personen uitgevoerd. Hierbij wordt een uitvaartkist of brancard gebruikt, conform de overeenkomst of eventuele protocollen bij zorginstellingen.


Artikel 8 Tariefverhoging

Artikel 8.1. Gebruiker heeft het recht een bepaalde overeengekomen Prijs te verhogen onder navolgende omstandigheden, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

a) indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst

b) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting vanuit de wet

c) in andere gevallen waarop Gebruiker geen invloed kon uitoefenen en/of welke redelijkerwijs niet was te voorzien, dit met dien verstande dat Gebruiker via een medium (schriftelijk, telefonisch, e.t.c.) wordt geattendeerd door Opdrachtgever binnen 24 uur na kennisgeving van de verhoging van de prijzen. Bij een verhoging meer dan 15% hebben beiden partijen het recht tot ontbinding van de overeenkomst zonder verdere verplichtingen. Als de verhoging binnen de marge van 15% valt, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden waarbij administratie- en onderhoudskosten in rekening worden gebracht van 50 euro.


Artikel 9 Opschorting en ontbinding

Artikel 9.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b) na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

c) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is.

d) indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

e) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid van Gebruiker kan worden gevergd.

Artikel 9.2. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is (artikel 9.1. lid d), is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. De kosten worden beraamd op de kosten van het dan geldende basistarief voor een uitvaart.

Artikel 9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 9.4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in artikel 9.1. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 10 Tussentijdse opzegging

Artikel 10.1. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de Overeenkomst aan een derde. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze voor zoverre aan Opdrachtgever in rekening gebracht als deze toerekenbaar is. Gebruiker zal Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Artikel 10.2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken (uitgezonderd overlijden), staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10.3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil teruggeven aan Gebruiker, worden in alle redelijkheid kosten berekend die Gebruiker tot dan toe heeft moeten maken en 50 euro administratiekosten berekend.

Artikel 11 Overmacht

Artikel 11.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11.3. Wanneer overmacht zich voordoet op het moment van nakoming van de overeenkomst door Gebruiker, zal Gebruiker gedurende deze periode de verplichtingen uit de overeenkomst overdragen op een derde met alle bijkomende kosten welke voor rekening zijn voor Gebruiker.

Artikel 11.4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden en geen sprake is van artikel 8.3. (waarbinnen geen beroep op artikel 11.1. is gedaan), is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11.5. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12 Verzekeringen

Artikel 12.1. Opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn ter hand stellen van Gebruiker. Gebruiker draagt zorg voor een deugdelijk bewijs van afgifte. Hij is verplicht de polissen binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

Artikel 12.2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde de Ondernemer machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen van de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of diens erfgenamen uitbetaald.

Artikel 12.3. Gebruiker voert een ‘credit check’ uit, wanneer er geen geldige verzekering is. De credit check wordt door een derde uitgevoerd, waarbij het betalingsgedrag van Opdrachtgever wordt getoetst en zo nodig besproken met Opdrachtgever.

Artikel 13 Betaling en incassokosten

Artikel 13.1. Gebruiker factureert Opdrachtgever voor de verzorging van de uitvaart van Belanghebbende. Indien nog niet alle kosten zijn opgenomen, vanwege late ontvangst van facturen door derden, zal een extra factuur worden verstuurd.

Artikel 13.2. Betaling van een factuur dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Bij contante betaling wordt door Gebruiker een bewijs van betaling verstrekt.

Artikel 13.3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 van het Burgerlijk Wetboek. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 13.4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 13.5. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 13.6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 13.7. Opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van Belanghebbende heeft gehandeld.

Artikel 13.8. Indien Gebruiker nagelaten heeft de nota voldoende te specificeren, heeft Opdrachtgever het recht alsnog een specificatie te verlangen. In afwachting van deze nadere specificatie wordt de betalingstermijn opgeschort.


Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14.1. Alle door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 14.2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge artikel 14.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 14.3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

Artikel 14.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 14.5. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 15 Garanties

Artikel 15.1. De door Gebruiker te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op dat moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestand. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

Artikel 15.2. Gebruiker staan in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de Overeenkomst. Hiervoor stelt hij een uitgebreid dossier samen.

Artikel 15.3. Indien er bij Belanghebbende sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn welke schriftelijk zijn gemeld, aanvaard Gebruiker aansprakelijkheid voor vermissing en/of beschadiging, hiervan is opbaring thuis uitgesloten. Daarbij is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 15.4. De in artikel 14.1. genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 15.5. Indien er sprake is van een zaak geleverd door een Derde, dan is de garantie beperkt tot die door de producent wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 15.6. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Gebruiker indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Tenzij er sprake is van overmacht, artikel 11.

Artikel 15.7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien: a) een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

b) indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

Artikel 15.8. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 15.9. Indien Opdrachtgever tijdig melding geeft van het gebrek, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Gebruiker blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 15.10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gemeld, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever te houden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Artikel 15.11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 16 Aansprakelijkheid

Artikel 16.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld waarbij het bedrag beperkt is der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 16.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie.

Artikel 16.3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 16.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden.

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 16.5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Artikel 16.6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 16.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 17 Verjaringstermijn

Artikel 17.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar.

Artikel 17.2. Het bepaalde in artikel 12.1. is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beatwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat Opdrachtgever Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 18 Risico-overgang

Artikel 18.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.
Artikel 19 Vrijwaring

Artikel 19.1. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de nakoming van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

Artikel 19.2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 20 Intellectuele eigendom

Artikel 20.1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op de grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 21.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21.2. Geschillen over de uitvaartnota dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk bij Gebruiker ingediend te worden. Opdrachtgever ontvangt een bevestiging van de ontvangen klacht. Na klachtontvangst wordt getracht met Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 21.3. Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door Opdrachtgever binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Gebruiker ingediend zijn. Opdrachtgever ontvangt een bevestiging van de ontvangen klacht. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.